Nabór 2019 Archiwum

We wrześniu 2019 roku w Warszawie rozpocznie się czwarta edycja czteroletniego szkolenia w Analizie Bioenergetycznej.

Szkolenie akredytowane jest przez FLORIDA SOCIETY FOR BIOENERGETIC ANALYSIS.

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pracy psychoterapeutycznej w nurcie Analizy Bioenergetycznej.

Szkolenie kierowane jest do osób z wykształceniem wyższym magisterskim, w kierunkach związanych z szeroko rozumianym pomaganiem psychomedycznym (studenci ostatnich lat również mogą rozpocząć szkolenie). Zgłoszenia osób z innym wykształceniem będą indywidualnie rozpatrywane.

Program szkolenia

Psychoterapia w Analizie Bioenergetycznej łączy zasadę pracy na poziomie somatycznym z analizą na poziomie psychicznym, postrzegając osobowość człowieka zarówno w płaszczyźnie psychicznej jaki i jej fizycznym aspekcie.

Dlatego proces nauczania oparty będzie o 5 modułów:

 • Doświadczenie własne w Analizie Bioenergetycznej w terapii indywidualnej i grupowej
  – rozwój, zrozumienie i osadzenie własnego procesu terapeutycznego
  – rozpoznanie, uświadomienie i poczucie własnych blokad energetycznych
 • Wiedza z zakresu bioenergetyki
  – struktury charakteru
  – typy zawieszeń
  – równowaga energetyczna
  – różne formy kontaktu (interwencje dotykowe)
  – kontrakt
  – czytanie ciała z interpretacją blokad
  – aktywne techniki
  – metodologia prowadzenia ćwiczeń indywidualnych i grupowych
  – wskazania, przeciwskazania dla poszczególnych struktur
  – przeniesienie i przeciwprzeniesienie w bioenergetyce
  – różne formy oporu
  – granice
  – szczególne aspekty etyki zawodowej
  – higiena pracy
 • Wiedza psychoanalityczna
  – psychoanalityczne koncepcje rozwoju osobowości
  – psychopatologia w ujęciu psychoanalitycznym
  – zjawiska i procesy w ter. indywidualnej
  – biologiczne podstawy psychoterapii
 • Wiedza dotycząca procesu grupowego
  – zjawiska i procesy w gr. ćwiczeniowej
  – zjawiska i procesy w gr. terapeutycznej
  – rola i zadania terapeuty w grupie
  – trudne i destrukcyjne zjawiska w grupie
 • Wiedza medyczna
  – anatomia i patofizjologia: dna miednicy, przejścia piersiowo-lędźwiowego, zespołów szyjno-żuchwowych
  – mięśnie toniczne i fazowe, a rozładowanie i naładowanie
  – wpływ psychogenności na narząd ruchu: zespoły rodzicielskie
  – somatyzacja
  – wskazania i przeciwskazania psychomedyczne

Moduły te są prowadzone, pod kątem ich zastosowania w Analizie Bioenergetycznej.

SZKOLENIE UMOŻLIWIA:

– konceptualizację diagnozy psychofizycznej człowieka, dobór ćwiczeń dla pacjenta z „konceptualizacją diagnostyczną”
– umiejętność prowadzenia: grupy ćwiczeniowej i terapeutycznej, terapii indywidualnej pacjentów w Analizie Bioenergetycznej
– pracę z poziomu objawów somatycznych w oparciu o dynamikę psychiczną i odwrotnie

Podstawy programowe

W szkoleniu są do wyboru 2 ścieżki:

 • ścieżka 2 letnia zakończona tytułem facylitatora (skierowana głównie do tych, którzy chcą poszerzyć swoje dotychczasowe kompetencje zawodowe o aspekt praktyki bioenergetycznej). Po tym etapie uczestnik może prowadzić ćwiczenia grupowe i instruktaż do ćwiczeń indywidualnych.
 • ścieżka 4 letnia skierowana do osób chcących w przyszłości pracować jako psychoterapeuta w Analizie Bioenergetycznej.

Ci, którzy nie pracują terapeutycznie zobowiązani są do odbycia stażu klinicznego (360 h w placówkach zajmujących się psychoterapią). Po spełnieniu wszystkich warunków i odbyciu stażu tytuł zostanie przyznany. Staż ma umożliwiać bezpośredni kontakt z różnymi grupami pacjentów oraz poznanie zasad pracy zespołów terapeutycznych.
Osoby, które odbyły staż kliniczny czy to na studiach psychologicznych, czy przy okazji innych szkoleń zobowiązane są do przedstawiania zaświadczeń potwierdzających ilość uzyskanych godzin.
By uzyskać tytuł facylitatora konieczne jest odbycie 100h stażu klinicznego z wymaganej sumy 360h.

Zjazdy szkoleniowe organizowane są 4 razy w roku i trwać będą od czwartku do niedzieli (4 pełne dni).

W ramach zjazdu odbywają się: wykłady, warsztaty, praca w dużej grupie i w małych grupach roboczych oraz moduły superwizyjne.

Pierwsze dwa lata ukierunkowane są na możliwość jak najpełniejszego doświadczenia własnego oraz
Kolejne dwa lata to okres specyfikacji wiedzy w kierunku bycia psychoterapeutą. To w dalszym ciągu czas pracy własnej, ale też praktyki i superwizji.

Co 4 – 5 tygodni (około 8-10 sesji w roku) w piątki w ramach szkolenia będzie organizowana 2h grupa ćwiczeniowa. Na pierwszym roku jej celem będzie możliwość regularnej praktyki, na kolejnych da możliwość prowadzenia zajęć dla tych, którzy nie mają jeszcze takiej sposobności. Należy być na 6-ciu spotkaniach grupy w ciągu każdego roku. Godziny mogą być wliczone w ilość praktyki własnej i superwizji (jeśli taka miała miejsce).

W trakcie 4 letniego szkolenia każda osoba zobowiązana jest do przejścia dwóch dwudniowych warsztatów praktycznych z zakresu:
– struktur charakteru
– procesu grupowego
oraz jednodniowego seminarium:
– „Pierwsze konsultacje: budowanie przymierza, hipotezy diagnostyczne”

Warunki zaliczenia

I rok:
– autodiagnoza (I semestr)
– bioenergetyczna konceptualizacja diagnozy pacjenta z propozycją instruktażu ćwiczeń: zestaw podstawowy i rozwijający (II semestr).

II rok
– prowadzenie własnej grupy ćwiczeniowej (początkującej lub tematycznej; osiem 2h spotkań, 4-8 osób w grupie). Zajęcia można prowadzić w parach.

– przeprowadzenie pierwsze konsultacji z pacjentem indywidualnym

III rok
– rozpoczęcie superwizji pacjenta indywidualnego (w nie krótszym niż rocznym procesie pracy w settingu jedno tygodniowym lub więcej)
– poprowadzenie warsztatów jednodniowych w koterapii (nie mniej niż 6h pracy z grupą 6-12 osobową, praca pisemna o zjawiskach w grupie)

IV rok

– praca pisemna opisująca nie krótszy niż roczny proces pacjenta indywidualnego.

Wszystkie działania wymagają równoległej superwizji.

Działania prowadzone w trakcie szkolenia wymagają bieżącej superwizji, niezależnie od uprzedniego doświadczenia.

W sumie program szkolenia to 1213 h.
W tym:
– Szkolenie dydaktyczno-treningowe: 470h
– Warsztaty praktyczne: 33h
– Zajęcia umiejętności praktycznych: 100h
– Terapia: 100h
– Superwizja: 150h
– Staż kliniczny: 360h
Szkolenie zapewnia minimum 1200 godzin szkoleniowych wymaganych w projekcie Ustawy o niektórych zawodach medycznych (w tym psychoterapeuty).

ZAPEWNIAMY DODATKOWO:

– tłumaczenie wszystkich zajęć szkoleniowych prowadzonych w języku angielskim
– materiały szkoleniowe, znaczna część może być po angielsku
– listę lektur obowiązkowych i uzupełniających
Program szkolenia opiera się na metodach uczenia się poprzez własne doświadczenie i zakłada aktywne zaangażowanie studenta. Pomiędzy zjazdami studenci mają określone zadania w formie samoobserwacji, praktyki ćwiczeniowej, prac pisemnych.

Procedura kwalifikacyjna


Szkolenie kierowane jest do osób z wykształceniem wyższym magisterskim, w kierunkach związanych z szeroko rozumianym pomaganiem psychomedycznym (studenci ostatnich lat również mogą rozpocząć szkolenie). Zgłoszenia osób z innym wykształceniem będą indywidualnie rozpatrywane.

Zapraszamy osoby, które mają przynajmniej 40h doświadczenia własnego w bioenergetyce, z czego nie mniej niż 20h w naszym ośrodku. Rekrutacja trwa od lutego do czerwca 2019 roku i odbywa się etapami:

 • Wysłanie przez osobę aplikującą zgłoszenia na adres: szkolenie@psychoterapiaprzezcialo.pl
 • Wypełnienie otrzymanego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go najpóźniej do 15-go V 2019r. na wyżej wskazany adres mailowy.
 • Rozmowy kwalifikacyjne dotyczące motywacji i predyspozycji do pracy w zawodzie psychoterapeuty będą odbywać się od marca do połowy czerwca 2019 roku.
 • Po pozytywnym przejściu rekrutacji, potwierdzeniem przyjęcia jest wpłata zaliczki w ciągu 7 dni od informacji o przyjęciu w wysokości 1000zł i podpisanie umowy na pierwszy rok szkolenia.

Koszt procedury wynosi: 250 zł.
Z rozpoczęciem każdego roku szkolnego będą podpisywane umowy między uczestnikami szkolenia, a organizatorem.

Koszt szkolenia

 • Każdy zjazd to równowartość $700 plus, przeliczona zgodnie z kursem walut NBP (daty przeliczeń przypadające przed terminem płatności podane są w umowie). Są 4 zjazdy w roku czyli koszt roczny to równowartość $2800.
 • Warsztaty praktyczne: 700zł, w ciągu czterech lat są to 2 warsztaty.
 • Terapia własna: 100h: w zależności od prowadzącego między 120zł a $100
 • Superwizja: 150 h – w zależności od prowadzącego między 150zł a $100
 • 3 spotkania tutorskie na II, III, IV roku. Koszt 200zł każde.
 • recenzja pracy na IV roku: 300zł.

Zajęcia będą odbywały się w Warszawie w odpowiednio dużej przestrzeni umożliwiającej swobodną ekspresję grupy szkoleniowej.

New user? | Forgot your password?